Dragon Blade Script | AFK GOLD FARMER | VERY FAST | UPDATED/WORKING

Created by HamstaGang

Features:

  • AFK GOLD FARMER
  • VERY FAST
  • UPDATED/WORKING
-- Created by HamstaGang and Strvyz#6030
-- Very quick but very laggy!

_G.active = true

-- Updated 1/20/22
_, Protected_by_MoonSecV2, Discord = 'discord.gg/gQEH2uZxUk'
,nil,nil;(function() _msec=(function(F,o,l)local Y=o[(2232/0xba)];local V=l[F[(0x2ff+-74)]][F[(110180/0x8c)]];local M=(0x5b-87)/((0x84+(-93-(0x118/20)))+-23)local k=(-71+((28128-0x3720)/192))-(0x15-20)local v=l[F[(0x168-(519-0x114))]][F[(60775/0xdd)]];local D=(-0x15+(0x5c-(16380/0xea)))+(0x2e/23)local d=l[F[(1113-(0x17ee4/169))]][F[(875+-0x38)]]local e=(-0x1b+29)-(53-(131+(-0x3a-21)))local x=((-60+(872/(-19+0x1b)))+-47)local b=(23-((2132/(0x89-(8680/0x46)))-0x8f))local P=((0x133-(385-(0x102+(-13104/0xfc))))+-0x7e)local c=(0x18/(576/(-127+(0x2f2b/69))))local p=(((1899-(0x805-1063))-0x1e5)/212)local f=((((-0x7f+-5431)+0xaa6)/24)+120)local m=((((0x1d1+-71)-0x100)+-100)-0x23)local n=(28+(((0x17+-70)-0x7)+29))local K=(-0x28+(0x216d/(0x8426/(0x103+-89))))local B=(0x1fe/(0x7d82/((0xc701/115)-0xfe)))local a=((((0x17fc/4)/0x5)-205)-0x63)local H=(69-(((-24554+0x2fd2)/0xab)+138))local _=((136+(-4800/(196-0x79)))+-0x44)local w=(((0x8e/(65-0x3f))+-126)+59)local t=((286-(0x199-(541-0x141)))-0x5d)local u=(34+((0x10b3/(0x4e27/(-0x3d+178)))-0x37))local i=((342-((-4-0x13)+0xe7))-130)local U=((0x1cbec/((761047/0x17)/163))/0x91)local G=F[(0xa1f4/30)];local Q=l[F[(0xa7+-50)]][F[(-0x1e+470)]];local J=l[(function(F)return type(F):sub(1,1)..'101116'end)('MBPMmFmF')..'109101'..('11697'or'fhkmHoFP')..F[(122057/0xe5)]];local j=l[F[(0x283+-110)]][F[(1032+(-0x4a+-48))]];local S=(-36+0x26)-((-43+(0xda+-61))-0x70)local C=(56-(232-(300+-0x7a)))-(286/0x8f)local y=l[F[((761-0x1a9)-219)]][F[(12384/0x20)]];local O=function(F,l)return F..l end local s=(0x63+-95)*(708/(0x3750/(0x11b-203)))local A=l[F[(0x50d+-117)]];local L=(121+-0x77)*((0xb424/(610-0x166))+-0x37)local g=(2158-0x46e)*((-0x3a+((-0x51+542)-0x119))-0x78)local q=((0x4547-(0x132333/141))/170)local N=(96-(0x130-(0x4b78/92)))*(0x2b-41)local r=l[F[(218174/0xd3)]]or l[F[(-0x48+605)]][F[(218174/0xd3)]];local h=(63232/(-109+(0x12f28/218)))local F=l[F[(191317/0x97)]];local j=(function(h)local L,o=1,0x10 local l={j={},v={}}local O=-e local F=o+k while true do l[h:sub(F,(function()F=L+F return F-k end)())]=(function()O=O+e return O end)()if O==(s-e)then O=""o=S break end end local O=#h while F<O+k do l.v[o]=h:sub(F,(function()F=L+F return F-k end)())o=o+e if o%M==S then o=C j(l.j,(y((l[l.v[C]]*s)+l[l.v[e]])))end end return d(l.j)end)("..:::MoonSec::..bBfFlLkKoOpPhHmMOFKFMFpFLFpMPFkFBFhFKFpFBPhFPmmlOFlFMFblhmbmPFkFBFbBplFoMLoOFOHhKHfphPkPphbkPFkFBFBKhOkfbpoKFFmFOFokFhmlokFOhOkFBFhFhfFkoLmbfFKOhKflKPplBokKPKbhkfOFMKLkphMBFHOBhpLoMFpFLFLKMHpoFOmkopBHookfbFkhlLHbkLbOOlKoMmPHFPMfHHfHHFoFFFFfHFooBPPpkHbPOMlbmHkMKFfFHFoFFFkFHmoFKmpKLFbFPFhlkPfLhHpHHFoFFFmFOFlFMPmFFlbhPFkFBFfphFkKbBpploHpKHfbpBppLFbFPFpFkbMkpMFhmpohLOmPOFlFMFmFOPfmmloMfBPBLPblHOoFFFmFBKPBlmOkLkLMHOkpBFhFKFKpBOhOLhMhpklMHFPkLFbFPFPokBbbOofMPBLfhLobBoPFloPKkBbloHfOPHkbFBflHFoFFFlfHPlMMFpFLFFpHPoPFHmFoFbOhplKbBOkFbLoMOpFLFbFHHffhKFFMHbKPloHFFmFOFKOFLHmooFbPKlHbhpblBfkHOoFFFmFMLKpMfkbHKkFFmkKBFhFKFoLfLPOkLHFOFlFMFpFLFbFmopFbLHoKFfFHFhFokflhFkKbhKPlMmMObfhhhlKbMpHlkhLoOfhhKKLObpHLFbFPFOpLObOoOFhmpoMfFPmkBLoMOpFLFbFppfpmpFpBfMoLMooFFmFOFpKFLHKofBhHKkFBFhFKFfFLFHpKFkHOFlFMFpFLFbFmHpFPbhHKFfFHFPPKOfKhLFobPphFMmMoMLFBFhFKFfFHFoFLFfFFblmMFpFLFFMbFOoFKmFkofLPPKlbBpMMHlOMFpFLFoplBHkKbKbFfFomOoFFFmFHFOkFlHpkhbPPHlMmMlhllHKoFBoKBFMbfpFlFhOKhBPLbkoBFhFKFoFBKPkkfbFoBflMKpFLFbFbppLLfmPkLfOHFoFFFkFFMLLkmMblobKPOkFBFhFHkKoBKpMLLmMPKlFMFpFLFbFFFPOLFpFKKfFHFoFOlbBLfOObKpOLFbFPFhPlMHFllHbLBPpFpmFOFlFfkMFOFFlhhkPBHLMKlfFHFoFpFpfOHlFMFpFpMLFmkopFpHhKPBFPOLFOHmOOFlFMFPObllfbkfHMMBhKOfFHFoFkpLKKffPMfmhHmbFPFkFBLhHKFfFHFokFFmFOFLLFLpFLFbFPPkFBFhFKFfFHFoFFFmFOFlFMFpFLFbFPlkFBFhFKFfFmLoFFFmlOFLkMFpFLFBLPFkFBlhFoLfFHFoFLOmFOFllMFphLFblPFkpBFhKoKfFHFoFFhmFOllFMKPKLFbFPFkHBFhlKFfFMfoFFFmFOllFMFpFLLbHPFklBFhOKFfFHFOLLlmFOllFbBpFLFbFPFKOBFhlKFfFHFoFFFMLpPlFMLpFKkbFPFkFBLhHKFfkHFooFFmFOFlFFBpFLKbFPlkFBFhFKFfFHFooFFmkOFlFMFPLLFbFPOkFlBhFKFfFHFoFFFmoOFlLMFpLLFbOPFkFBKhFhMfFHloFFomFOKLKMFpFLFLMPFklBFhFomfFHooFFkmFOFlFbLHmLFbOPFKMBFhFKFFLHFoFFpmFpBlFMFpFkLbFPFkPBFHOKFfFHFOLFFmFOhlFBLpFLFbFhLkFBFhHKFfhHFoFFFmFOFlFMppFLHbFPLkFBFhFKFfOHFoOFFmpOFlFMFpFLobFPLkFBLhFKOfFHFoKFFFMOFllMFpoLFbKhKkFBFhFhMfFHloFFFMmOFloMFpkLFbFPFKLlmhFKOfFmMoFFFmFpLlFMFppLFBBPFkFBFHLKFfFHPoFLmmFOFlFbLpFLFbhPFOFBFhFKFFLHFoFFHmFOllFMFpFLFbFPFkpBFhHKFfLHFoFFFmFOOlFMOpFLpbFPFkFBFhoKFfLHFoLFFmOOFlFMKpFpMbFPlkFBohFKKFKHFoFFFFMOFllMFpFkmbFPokFBkhFKFfFHLoHFFmOOFlKMFpFLFbFPPkFBohFKLfFHLoFFObOOFloMFMmLFblPFkFBFhKoKfFHFoFommFOllFMFPmLFboPFkkBFhFKFFLBFoFFOmFPPlFMFpFkLbFPFkpBFhKKFfFHFOLFFmFOPlFfbpFLFbFPFkFBFhpKFfpHFoPFFmOOFlFMppFoPbFPlkFBFhFKKFKHFoFFFBPOFllMFpKkKbFPFkFLbhFKlfFmLOFFFmpOFLBMFpFLFBLhPkFBPhFKHfFHFoFlLMPOFlhMFHfLFbFPFKLfPhFKHfFMFoFFFmFOFlpMFppLFbHPFkLBFhFolfFHOoFFOmFOplFMOhpLFbOPFplBFhlKFflHFoKlKmFOFlFFlpFLlbFhLKFBFhOKFFFHFoFFFmFOPlFMopFLLbFPLkFBOmPKFfKHFHMFFmlOFloMFpKkKbFPFkFkMhFKlfFHFOmFFmoOFlkMFpFLFBLmmkFBOhFOPfFHFoFlLmFOFlpMFPBLFbFPFKLBFhFKPfFmpoFFFmFpLlFMFphLFBfPFkFBFHLKFfFHHoFlPmFOFlFMFpFLFbpPFkHBFhLKFfFHFoFFOmFOOlFMppFLFbFPFkoBFhLKFfLHFoOFFmFOKlFlMpFLlbFPokFBKHKKFfFHFHMFFmlOFlFbmpFLobFPkkFBFhFoLkfHFoOFFbPOFlFMFPLLFbFPpkFfBhFKFfFmLoFFFmPOFkHMFpFLFBLPFkFBhhFoKfFHFoFlLmFOFlHMFhhLFbFPFkFBFhFKpfFHHoFFLmFOFlFMFpOLFbOPFkpBFhFKFfFHooFFLmFOLlFMFpFLFbKPFkoBFhFKFfKHFoFFFmFmMlFMlpFLFBpPFkKBFhFKFfFHFoFlOmFOKlFMlpFLFbFPOoOBFhKKFoOHFolFFmFOFlKbKpFLFbFBOkFBlhFpFlHHFooFFmmOFkoMFPLKlbFPokFBLhFKFfFHFpfFFmFOFllMFpFLFBLhFkFBohFOKfFHFoFFOmhOFlOMFplLFblPFklBFhFomfFHFoFFLmFOFlFMFhmLFboPFkLBFhlKFfKmKoFFFmFMllFMlpFkLBFPFkoBFmOKFfFHFpFKkmFOolFMopFkHbFhLkFBFhpKFFBHFoFFFMLOFlFMPpFLObFPFkFfLhFKFfhHFOmFFmFOFLLMFpFLHbFHbkFBFhFKFfFHFopFFmHOFlLMFpFLFbFPokFBphFKLfFMFoFFFmoOFloMFPhLFfFPFkFBohFKofFMMoFFLmHOFlpMFpFLFbFPFkFLKhFKofFHpoFFlmFpLlFMFpoLFfOPFkFBFmFKFfFHooFFomFpHlFbLpFLFbpPFKBBFhFKFFLHFoFFPmFpllFMFpFkLbFPFkhBFmpKFfFHFOLFFmFOHlFBBpFLFbFPFkFBFhpKFfHHFoLFFmFOFlFMopFLpbFPLkFfLhFKFfOHFoMFFmFOFkFbLpFLObFPOkFFfhFOFLMHFoOFFmOOFLoMFhFLFbFPOkFBOhFKofFMFoFFFmOOFlOMFpkLFBLPFkFBphFOOfFHFoFLFmFOFlpMFppLFBHPFKLBFhFKhfFmboFFFmFOFlFMFppLFbhPFkLBFmFKFfFHpoFFpmFPllFbLpFLFbPPFoKBFhFKFfOHhoFFhmFOLlFMlpFLkbFPFKmBFhFKFfpHFoFFFmFpmlFMFpFLobFPFkFBFHmKFfFHFoOFFmFOFlFBmpFLPbFPLkFBlhFKFlfHFoFFFmlOFlFMFppLFbFPFklBLhFKFfFhFoFFFmFOFlFMFpFLFLhPMkFBFhFpPKFBBppfPMHOPfPHMKLBhPhPLkFBFhFpFlkHFoFFFmLOFllMFpFKfbFPFkFBlhFKFfFHFoFFFmFOFllMFpFLFFpPokFBFhFHFKkbmPlLPmKOFlFMFPLkFbFPFkFBlhFKFfFHFOkFFmlOFlFMFpFLFbFHmkFBFhFKLfFHloFFFbfOFlFMFplLFbFPFkFBFhFKFfFHPoFFFmFhpLbMFpFLFlLMOpFFpHhopbhhmkbbhpHlFmFhBpFLFbFPFkFOFbOPFMFHKoFFFmFmpoLFfhPphbOPFkFBFkLPpHOLppkHPObOHlFMFpFpllphkfmhFLFHpLbhHLfFKmPOFlFMFmFOPfmmloMfBPBLPpMHpoFFFmFhkOFFFHlkhbPPHPhBHhFKFfFbphOKOMOphLpMMOFfmHBhFkFBFhFoLLhHFoFFFmkOFlFMFhFLFbFPFkFBFhFKPfFmLoFFFmLOFlOMFpFLFBLPFkFBkhFKofFHFoFlLmFOFlKMFpKLFbFPFKLBFhFKofFHLoFFFmFOFlFMFpLLFboPFkLBFhFKFfFHFoFFLmFOLlFBFpFLFbFPFkFBFhlKFlFHFoFFFmFOFlFMppFLObhPFkLBFhFKFflHFokFFmFpklFMFpFLFbFPFkFBFHkKFfFHFolFFmFOFlFbkpFLFbFPLkFBFhFKFlMHFoFFFmLOFllMFpFKfbFPFkFBlhFKFfFHloFFFmFOFKHMFpFLFohPFKKfBhFKFfFfkOlBBklbBKLmLlBplfKpObFolmkBbFOHFoFFFfKHOoBBPhKkKbPpmfPmoKmFKhlKfmKPKLBmKOOfMHkKkFpPkkFBFhFphKKmkpOFhmFOFlFLpMFOKFBHpKobppHLbBlHpoFFFmFHMoKFFPPofBoHbbbBKhFKFfFfOhHKFbpHPLhMFpFLFlKMOpKloHooBfKpkkpMHpBlFmFkHFbhkkoBbPofhMkOlfHhMKHkpmPOFlFMFmFpFloHMoPfBhokofKHOoFFFmFkFloHLmhLbPfMPkOBFhFKFLkMphKLKblOHkObBpFLFbFmppOLOhpohFPhhkMBOPblmMhpFlFLKbPPFkFBFbFPPlmblpMlBHBKPbfbFpFLFbFmPPOLfmKOLFKHfkmMHPPLhbfKMFBmFokmpkhBFhFKFkbBLPhklbbphlmHmoblLbOPFkFBFFbpkHoOPBKKPHLOKlFMFpFPKlLMoOBMfhFKFfFHFoFFFBKHFOpMFpFLFbFPFmFLkbFPOfFHFoFFFmFOFoFFFHpLPbFPFkFlkBFPBLfMbohfmHhhplOMFpFLFHOhpBPfFBFlBmfHOoFFFmFOmpkfLFPPmbMFMkkBFhFKFoBBOhhMfmHOFlFMFHkOLlFPOokflhLkFMMpBHPFLmFOFlFLfmpppbFPFkFBFhFKFLFBFpOFOmFOFlFllmKOOfMHHkHmfhPKFfFHFhLobbhOPfKPBlBHHBKPokFBFhFPMkpmoKfbflPOFlFMFpFLFbFHFpFpmhFKFfFHFoFFFFFHFOhMOpFLFbFFFKblBpfLLmklmOfFFmFOFokFOmBofbbhhLmbKoHlBmmOFflHFKLMHlMMFpFLFFhbfpPlLmfKHbhPMkHBfpfLbflMopFLFbFBFpLlmMoOpOHmBoFFFmFMBofLKMKOFloMBOFFkhKOBlbHKohmBMBOFlFMFHOOHlFHpLHfBhPkHbMKMlLmKoPflFLMOpFLFbFKoFFhlLMfPLkBpOBFFmFOFpBBOHLLhHMKPbPOlBmOklKHHLPMKmKOKlFMFpFOBlLMfoPohhFKFfFHFoFPFfFHFKpMKpFLFbFbppLLfmPPOPHkhBhhhKhfhMhFflMLFbFPFkFBFhFkFkfMoolFFmFOFooBoPBLFbFPFPkllmBLlBBpLFLPBFlHKKOMFOlBkKHPpkFBFhFPMkkBBOoLmMFpphHMFpFLFbFPFkFlBbFlFfOHFoFFFLBBoplfHoPmPkHPhkFBFhFpkkhbkPolomPOHfMHHkfLMbFPFkFLkbOPFlpHfoHlfpMoBBBPPkfbBbKPFkFBFfpPLLmbphPFKmFOFlFLbmLOOfmHOkOBFhFKFokfohKLMbLOMOhMKpFLFbFbPPOlhmPhhFBHFoFFFBLmOomMMhPLHbkohlbmHOffFHfKloKFOmFOFlFMHMKhmomfOPlOFhFKFfFmLPPFFmFOFLlMFpFLFfFPFkFBFhFKFfFbooFlLmFOFllMFhMLFbFPFkFBFhFKFfFHLoFFlmFpLlFMFpFLFBHPFkFBFmFKFfFHFoFFFmFpMlFMOpFLFbFPFmfBFhlKFfFHFoKlKmFOFlFKfpFLlbFhLKFBFhFKFfoHFoFFFmFhKlFMlpFLFbFPFkFFFhFKFflHFolFFbhOFLLMFpFLLbFhbkFBFhFoLfFHFokFFboOFlFMFPLLFbFPKkFfFhFKFfFmLoFFFmoOFkfMFpFLFbFPFkFBLhFKofFHLoFFFmFOFllMFplLFbLPFkFBFhFKFfFHFoFFlmFPFlFMFpFLFbFPFKoBFMFKFfFHFoFlhmFOllFbLpFLFbFPFoKBFhFKFFLHFoFFlmFOolFMFpFKFbFPFklBFhlKFfPHFpFFFmFOllFMlpFLMbFPFkFBFhlKFfLHFoFFFmFOFlFMFpFLFbFPLkFBKhFKFfFHFbbFFmlOFkFBFpFLobFPKkFBKhFoLLlHFopFFMbOFlFMFPLLFbFPPkFFBhFKFfFmLoFFFmhOFLOMFpFLFBLPFkFBHhFokfFHFoFFFmFOFlpMFpHLFbLPFkFBFhFKofFHpoFFLmFOOlFMFpoLFobPFklBFhFKFfKmKoFFFmFBblFMlpFkLBFPFkoBFMpKFfFHFpFkLmFOolFMopFLpbFHFkFBFhOKFfKHFphFFMLOFlFMppFkbbFPFkFfLhFKFfPHFoOFFmFOFLLMFpFLhbFhpkFBFhFoLfFHFoHFFBlOFlFMFpFLFbFPpkFBHhFKLfFHFoFFFmoOFlpMFpLLFbOPFkFBohFMbfFHloFFFmFOKLKMFpFLFobPFklBFmFOFfFHooFFKmFPOlFbLHlLFbpPFKbBFhFKFFLHFoFFPmFPblFMFpFkLbFPFkhBFmpKFfFHFOLFFmFOHlFBHpFLFbFPFkFBFhpKFfHHFoLFFmFOFlFMopFLpbFPLkFBOhFKFfoHFPhFFmlOFlFMFpKkKbFPFkFlhhFKlfFHKOKFFmFOFKHMFplLFbKhKkFBFhFMbfFHloFFFMkOFloMFpFLFbFPFoFlphFKofFHooFkkmFPFlFMFpoLFboPFkkBFmFKFfFHooFFomFPklFbLpFLFbpPFkmBFhFKFlFHFoFFpmFOplFbPpFKFbFPFkPBFhKKFFoHFpFFFmFOPlFMPpFLhbFPFkFBFhpKFfPHFoFFFmFOFlFMopFLFbFPlkFfLhFKFfoHFooFFmFOFlFMFpFLObFPFkFBFhFOFfFHFoOFFmOOFkhMFPLLFbFPpkFfbhFKFfFmLoFFFmPOFkPMFpFLFBLPFkFBhhFpHfFHFoFlLmFOFlHMFhHLFbFPFkFBFhFKpfFHHoFFLmFOFlFMFpOLFbOPFkpBFhFKFfFHooFFomFOOlFBFpFLFboPFkoBFHBKFlFHFoFFomFOolFMhpFKFbFPFkOBFhKKFFoHFpFFFmFOOlFMOpFLhbFPFkFBFhoKFfoHFoOFFbFOFlFMopFLobFhfkFFOhFKFfoHFPHFFmlOFLLMFpKkKbFPFkFlHhFKlfFHFOkFFmoOFllMFpFLFfFmHkFBohFKofFbKoFFFmFOFlpMFplLFbFPFKLBFhFKPfFbBoFFFmFOFlFMFphLFbFPFkFBFHLKFfFHHoFLmmFOFlFMFpFLFboPFkHBFhlKFfFHFoFFomFOLlFMFpFKFbFPFkoBFhoKFlLHFpFFFmFOolFMopFKkbFhLkFBFhpKFFbHFoFFFMLOFlFMPpFoFbFPFkFfLhFKFfhHFoHFFmFOFLLMFpFLHbFhmkFBFhFKFfFHFopFFmHOFlLMFPLLFbFPPkFlOhFKFfFMFoFFFmPOFlPMFHPLFbFPFkFBohFKPfFHloFFFmFOFloMFpLLFbFPFoFBFhFKofFHooFkhmFPFlFMFpoLFboPFokBFHLKFfFHpoFlbmFOFlFbLpFLFbPPFkLBFhFKFFLHFoFFhmFhLlFMFpFkLbFPFkHBFmFKFfFHFoFFFmFOplFMHpFLLbFhLkFBFhPKFLbHFoFFFmFOFlFMopFLPbFPlkFBFhFKFfoHFoLFFmFOFkFMFpFLobFPokFFLhFOFfFHFooFFmoOFkkMFPLLFbFPpkFfbhFKFfFmLoFFFmPOFKfMFpFLFBLPFkFBhhFOlfFHFoFlLmFOFlHMFPKLFbFPFkFBFhFKpfFHHoFFLmFpLlFMFpPLFFOPFkFBFmFKFfFHPoFFPmFhPlFMFpFLFboPFkPBFhlKFfOMhoFFFmFpmlFMlpFLLbFPKKKBFhFKFFmHFolFFmFPflFMFpFLlbFPFkFBFhFKFfFHLoLFFmFOFpPMFpFLFbFPFkFBFhFFffoHFoFFFlFHKKkffhFKBbFPFkFfLHPKFfLHFolFFmFOFLLbPpFLkbFPlkFBFhFoLFFHFoKFFmLOFlFMFpOLhbFPokFBFhFKlfFHKoFFFMmOFlFMFpLLFbFPFkFfmhFKFfFHFoFFFmFOFLmMFpFLFbkPFkFBFhFomfFHFoFFlmFOFlFMFhmLFbKPFkLBFhlKFfOmMoFFFmFOMlFMlpFLlbFPKKKBFhFKFfMHFolFFmKpKlFMFpFkHbFPlkFBOhMKFfFHFOHFFmlOFllMFpKkKbFPFkFfHhFKlfFHOOMFFmlOFLlMFplLFbFPFkKfKhFKFfFmloFFlmFOKLKMFpFLFBHPFklBFhFOofFHKoFFLmFOklFMFhoLFboPFkkBFhLKFfOHMoFFKmFpHlFMlpFLobFPKKKBFhFKFFHHFolFFmFPolFMKpFLLbFPkkFBFmoKFfoHFokFFmLOFlOMMpFLKbFhHkFBlhFKofFHKOKFFmFOFLHMFplLFbKhKkFBFhFomfFHloFFFMpOFlKMFpFLFbFPFkFfOhFKKfFHloFFFmFOFkBMFpKLFbLPFkFBFhFOffFHFoFFlmFOFlFMlpFLFbFPFkFBFhFKFfpHFoFFFmFhFlFMFpFLlbFPFkFBFhFKFfFHFoFFFmFOFlFMFpFLFbFPFkFBFhFKFfFHFoFFFmkOFlFMFpFLFbFPFkFBFhFKFfFHFoFFFmFOFlLMFpFLFbFPFkFBFhFKlfFHFoFFFmFOFlFMFpFLFbFPFklBFhFKFfFMfoFFFmFOllFMFpFLFbFPFkFBlhlKFfFHFbMFomFOFlFLFmKokFfHFkPBFhFKFfFmOoFFlmFOFlFMFpFkLBFPFkLBFhlKFfFHFoOFhmFOklFMFpFLlbFPLkFBFHmKFfFHFolFFmFOFlFbmpFLFbFPFkFBFhFKFlmHFoLFFmLOFllMFpFKBbFPlkFBLhFKFfFHFpfFFmFOFllMFpFLFblPFkFBFhFKKfFHFoFpmmHOFlFMFMhpKlBHOoFfKhhkMbHpBmHFMmFOFlFlpmOOOfOHkKkBhPmlhMppBlBLOmMOFlFMFMhpKFlmfKkBPhLkObmPBlMmFobOolFMFpFpKlOmKOPfmHfKFfFHFOLlFmFOFlFMlpFLFbFPOopBFhFKFfmHFolFFmlOFlKbKpFLFbFPmkFBlhFoLFFHFoFFFmkOFlFMFpOKpbFPFkFBmhFKlfFHloFFKMKOFlFMFpmLFblPFKLfFhFKFfFHLoFFFmFOOkpMFpFLFbmPFklBFhlKFfKmKoFFFmFOmlFMlpFkLBFPFkFBFhKKFfFHFpFlLmFOFlFMFpFLLbFPFKkBFhlKFflHFoFFFmFOPlFMFpFLLbFPLkFBFmKKFfFHFoFFFmFOFlFBfpFLFbFPlkFBFhFKFfFHFoFFkmPOFlFMFFmLFbFPFkFBFhFkFkfpFoMFFmFOFKpBPhPKHfFhFlObpoKlBHkKbMmFOmFOFlFLkMoOKfMHLkMLPhKKFfFHFHLoHfOPPOpMFpFLFbFPFkFoFbFHHfKHFoFFFFkHhKkfompLFbFPFkFbLhkKFfFHFmkoOBKPllFMFpFkLBFPFkkBFhLKFfFHFoFllmFOklFMkpFLlbFPOoOBFhkKFfpHFolFFmFOFlKbKpFLFbFPpkFBlhFoLFFHFokFFmLOFlFMFpFklbFPkkFBkhFKlfFHFpBFFmkOFlLMFpFLFBLhPkFBkhFKlfFHFoFlLBkOFlKMFppLFbFPFKLBFhFKofFHloFFFmFOFlFMFpOLFbFPFkFBFHLKFfFHpoFFlmFOFlFMKpFLFboPFobBFhlKFfFmmoFFhmFOKlFMFpFkLFoPFkHBFhkKFfFHFpFFFmFOHlFMHpFLObFHFkFBFhmKFfFHFoPFFmFOFlFbbpFLPbFPFkFBFhFKFFBHFoPFFmFOFlFMFpFLmbFhBkFBLhFOFfFHFomFFmmOFlKMFpFLFbFPmkFBLhFKLfFHFoFFFmmOFlmMFpkLFfFPFkFBmhFKmfFHooFFFmFOFlHMFpLLFbLPFkFBFhFKKfFHhoFFHmFOFlFMFphLFbkPFkLBFmFKFfFHkoFFhmFOolFMKPBLFboPFKbBFhlKFFLmFoFFomFOLlFMFpFLFfLPFkoBFhlKFfKHFoFLBmFOKlFMLpFLFbFPFofBFhFKFflHFoFFFmFOFlFMF");local d=(0xbd-109)local o=109 local l=e;local F={}F={[(27+-0x1a)]=function()local k,O,e,F=v(j,l,l+D);l=l+N;o=(o+(d*N))%h;return(((F+o-(d)+L*(N*M))%L)*((M*g)^M))+(((e+o-(d*M)+L*(M^D))%h)*(L*h))+(((O+o-(d*D)+g)%h)*L)+((k+o-(d*N)+g)%h);end,[(83+-0x51)]=function(F,F,F)local F=v(j,l,l);l=l+k;o=(o+(d))%h;return((F+o-(d)+g)%L);end,[(321/0x6b)]=function()local F,e=v(j,l,l+M);o=(o+(d*M))%h;l=l+M;return(((e+o-(d)+L*(M*N))%L)*h)+((F+o-(d*M)+h*(M^D))%L);end,[(492/0x7b)]=function(l,F,o)if o then local F=(l/M^(F-e))%M^((o-k)-(F-e)+k);return F-F%e;else local F=M^(F-k);return(l%(F+F)>=F)and e or C;end;end,[((10682/0xda)+-0x2c)]=function()local l=F[(0x85/133)]();local o=F[(0x22+-33)]();local b=e;local O=(F[(106-0x66)](o,k,s+N)*(M^(s*M)))+l;local l=F[(-0x61+101)](o,21,31);local F=((-e)^F[(0x7d+-121)](o,32));if(l==C)then if(O==S)then return F*C;else l=k;b=S;end;elseif(l==(L*(M^D))-k)then return(O==C)and(F*(k/S))or(F*(C/S));end;return V(F,l-((h*(N))-e))*(b+(O/(M^q)));end,[(-0x3f+(191-0x7a))]=function(O,b,b)local b;if(not O)then O=F[(235/0xeb)]();if(O==C)then return'';end;end;b=Q(j,l,l+O-e);l=l+O;local F=''for l=k,#b do F=G(F,y((v(Q(b,l,l))+o)%h))o=(o+d)%L end return F;end}local function C(...)return{...},A('#',...)end local function g()local P={};local p={};local l={};local b={P,p,nil,l};local o={}local O=(0x906/154)local O={[(-0x32+51)]=(function(l)return not(#l==F[(0x2a/21)]())end),[(50+-0x30)]=(function(l)return F[(1110/0xde)]()end),[(0x71-110)]=(function(l)return F[(1314/0xdb)]()end),[((24288/0xfd)-0x5c)]=(function(l)local e=F[((0x24e-320)/0x2d)]()local l=''local F=1 for o=1,#e do F=(F+O)%h l=G(l,y((v(e:sub(o,o))+F)%L))end return l end)};b[3]=F[(27-0x19)]();local l=F[(0x8b/139)]()for l=1,l do local F=F[(-0x48+74)]();local e;local F=O[F%(986/0x3a)];o[l]=F and F({});end;for h=1,F[(0xca/(0xa67e/211))]()do local l=F[(48-0x2e)]();if(F[(0x88/34)](l,e,k)==S)then local L=F[(84-0x50)](l,M,D);local O=F[(600/0x96)](l,N,M+N);local l={F[(0x222/182)](),F[(-0x25+40)](),nil,nil};local b={[(56-0x38)]=function()l[n]=F[(609/0xcb)]();l[_]=F[(0x61-94)]();end,[(-0x48+73)]=function()l[H]=F[(-0x5d+94)]();end,[(92+-0x5a)]=function()l[K]=F[(-33+0x22)]()-(M^s)end,[(0xd8/72)]=function()l[n]=F[(-61+0x3e)]()-(M^s)l[_]=F[(0x2a-39)]();end};b[L]();if(F[(-50+(0x89+-83))](O,k,e)==k)then l[f]=o[l[c]]end if(F[(124-0x78)](O,M,M)==e)then l[H]=o[l[B]]end if(F[(0x200/128)](O,D,D)==k)then l[w]=o[l[u]]end P[h]=l;end end;for F=k,F[(0x3b-58)]()do p[F-k]=g();end;return b;end;local function s(F,N,d)local o=F[M];local l=F[D];local F=F[e];return(function(...)local S={};local L=l;local C=C local l=e;local v=A('#',...)-k;local g=o;local y={};local j={...};local o={};local h=F;local F=e F*=-1 local D=F;for F=0,v do if(F>=L)then y[F-L]=j[F+k];else o[F]=j[F+e];end;end;local F=v-L+e local F;local L;while true do F=h[l];L=F[(21-0x14)];O=(1956582)while(0x4a+-41)>=L do O-= O O=(3033450)while L<=(0x310/49)do O-= O O=(4610882)while L<=(658/0x5e)do O-= O O=(1696940)while L<=(-36+(146+-0x6b))do O-= O O=(4693710)while L<=(87-0x56)do O-= O O=(380864)while L>(107+(-0x11f9/43))do O-= O local F={o,F};F[e][F[M][f]]=F[M][i]+F[M][B];break end while 176==(O)/((0x26914/73))do local F={o,F};F[k][F[M][c]]=F[e][F[M][t]]+F[k][F[M][B]];break end;break;end while 1519==(O)/((0xc6e+-92))do O=(1605028)while L>(0x29-39)do O-= O local F=F[p]local O,l=C(o[F](o[F+k]))D=l+F-e local l=0;for F=F,D do l=l+e;o[F]=O[l];end;break end while 596==(O)/((0x1564-2783))do local O=F[x]local h={o[O](r(o,O+1,D))};local l=0;for F=O,F[U]do l=l+e;o[F]=h[l];end break end;break;end break;end while 3220==(O)/((0x466-599))do O=(8191560)while L<=(0x50-75)do O-= O O=(281880)while(102-0x62)<L do O-= O local F=F[b]o[F](o[F+k])break end while(O)/(((-118+0x1f0c)/0x5a))==3240 do local l=F[x]o[l](r(o,l+k,F[H]))break end;break;end while(O)/((-0x2d+3605))==2301 do O=(5995782)while L>(33+-0x1b)do O-= O local l=F[f]o[l]=o[l](r(o,l+e,F[m]))break end while(O)/((0x66fa2/214))==3042 do local F=F[b]o[F](r(o,F+k,D))break end;break;end break;end break;end while(O)/((0x313be/(264-0x92)))==2698 do O=(7240708)while(-0x1f+42)>=L do O-= O O=(2501646)while(0x3d+-52)>=L do O-= O O=(1585676)while((0xfb-140)-0x67)<L do O-= O local b=g[F[H]];local L;local e={};L=J({},{__index=function(l,F)local F=e[F];return F[1][F[2]];end,__newindex=function(o,F,l)local F=e[F]F[1][F[2]]=l;end;});for O=1,F[t]do l=l+k;local F=h[l];if F[(37-0x24)]==27 then e[O-1]={o,F[n]};else e[O-1]={N,F[m]};end;S[#S+1]=e;end;o[F[x]]=s(b,L,d);break end while 1123==(O)/((2897-0x5cd))do local F=F[b]o[F]=o[F](o[F+k])break end;break;end while(O)/(((0x4098e-132332)/0x2f))==889 do O=(2398704)while(0x1c+-18)<L do O-= O local e=F[m];local l=o[e]for F=e+1,F[w]do l=l..o[F];end;o[F[x]]=l;break end while 3304==(O)/((0x354+-126))do o[F[P]]=s(g[F[m]],nil,d);break end;break;end break;end while 1828==(O)/((360451/0x5b))do O=(8834403)while L<=(2223/0xab)do O-= O O=(406120)while(0x99c/205)<L do O-= O if(o[F[f]]==F[w])then l=l+k;else l=F[n];end;break end while 1430==(O)/((638-0x162))do if(o[F[c]]==o[F[w]])then l=l+k;else l=F[K];end;break end;break;end while 2339==(O)/((0x1de6-3877))do O=(1066725)while(0xfc/18)>=L do O-= O local e=F[f];local h=o[e+2];local O=o[e]+h;o[e]=O;if(h>0)then if(O<=o[e+1])then l=F[n];o[e+3]=O;end elseif(O>=o[e+1])then l=F[m];o[e+3]=O;end break;end while 2475==(O)/((885-0x1c6))do O=(2569745)while((20655/0xf3)-0x46)<L do O-= O o[F[f]]=d[F[H]];break end while 1405==(O)/((3780-0x79f))do local e=F[x];local O=o[e]local h=o[e+2];if(h>0)then if(O>o[e+1])then l=F[n];else o[e+3]=O;end elseif(O<o[e+1])then l=F[B];else o[e+3]=O;end break end;break;end break;end break;end break;end break;end while 810==(O)/((-0x57+3832))do O=(2983014)while((28448/0xe0)+-0x67)>=L do O-= O O=(8596254)while(0x8d-121)>=L do O-= O O=(672256)while(0x3d-43)>=L do O-= O O=(2047518)while L>(109+-0x5c)do O-= O o[F[c]]=o[F[m]][F[i]];break end while(O)/((1820-0x3a1))==2298 do o[F[x]]=o[F[n]][o[F[t]]];break end;break;end while 1616==(O)/((0x8a20/85))do O=(216978)while(0x1ee/26)<L do O-= O l=F[B];break end while 86==(O)/((0x2c598/72))do o[F[p]]=N[F[H]];break end;break;end break;end while 3561==(O)/((0x9b2+-68))do O=(3921543)while(69-0x2f)>=L do O-= O O=(14199423)while L>(0x3b1/45)do O-= O o[F[b]]=(F[m]~=0);break end while 3941==(O)/((0x3e745/71))do o[F[p]]=#o[F[B]];break end;break;end while(O)/((152703/0x8d))==3621 do O=(7929944)while L>(67-0x2c)do O-= O o[F[b]]=F[a];break end while 3716==(O)/((0x1106-2224))do o[F[P]]=(F[m]~=0);l=l+k;break end;break;end break;end break;end while 2986==(O)/((1106+-0x6b))do O=(11763328)while L<=(-0x36+82)do O-= O O=(131202)while(101-0x4b)>=L do O-= O O=(14819)while L>(0x5c-67)do O-= O o[F[P]]=o[F[n]]%F[i];break end while(O)/((-0x61+170))==203 do if(o[F[f]]<F[U])then l=l+k;else l=F[B];end;break end;break;end while(O)/((34869/0xb1))==666 do O=(3502326)while L>(0x2b+-16)do O-= O if(o[F[f]]~=o[F[U]])then l=l+k;else l=F[m];end;break end while 2549==(O)/((0x3ebaa/187))do o[F[p]]=o[F[n]];break end;break;end break;end while(O)/((0x33102/66))==3712 do O=(7666344)while(0x87+-105)>=L do O-= O O=(10602603)while L>(0x89c/76)do O-= O do return o[F[f]]end break end while 3693==(O)/((-120+0xbaf))do o[F[f]]={};break end;break;end while(O)/((0x15388/40))==3528 do O=(1692740)while L<=(1798/0x3a)do O-= O do return end;break;end while(O)/((1121+-0x33))==1582 do O=(141750)while(0xc60/99)<L do O-= O d[F[K]]=o[F[P]];break end while 1125==(O)/((12096/0x60))do local e=F[b];local l=o[F[n]];o[e+1]=l;o[e]=l[F[U]];break end;break;end break;end break;end break;end break;end break;end while(O)/((0x3198c/198))==1907 do O=(80835)while(0x1e78/(0x19b-255))>=L do O-= O O=(4740960)while(-0x25+78)>=L do O-= O O=(8321840)while(109+(-0x2328/125))>=L do O-= O O=(3997280)while L<=(152+-0x75)do O-= O O=(1403966)while L>(5202/0x99)do O-= O o[F[c]][F[m]]=F[u];break end while(O)/((285305/0xd7))==1058 do o[F[f]][o[F[B]]]=o[F[u]];break end;break;end while(O)/((-0x5d+3103))==1328 do O=(11143075)while L>(540/0xf)do O-= O o[F[f]]=o[F[m]]-o[F[t]];break end while 3925==(O)/((0x165e-2887))do N[F[m]]=o[F[f]];break end;break;end break;end while(O)/((3613+-0x1a))==2320 do O=(11867856)while L<=(96-0x39)do O-= O O=(11522550)while L>(7410/0xc3)do O-= O if not o[F[b]]then l=l+k;else l=F[B];end;break end while 3110==(O)/((0xc0aad/213))do if o[F[p]]then l=l+e;else l=F[n];end;break end;break;end while 3211==(O)/((-42+0xe9a))do O=(3768840)while L>(1600/(0x4a+-34))do O-= O local h=F[f];local L=F[u];local O=h+2 local h={o[h](o[h+1],o[O])};for F=1,L do o[O+F]=h[F];end;local h=h[1]if h then o[O]=h l=F[H];else l=l+e;end;break end while(O)/((0x6e3+-23))==2166 do local e=o[F[_]];if not e then l=l+k;else o[F[f]]=e;l=F[n];end;break end;break;end break;end break;end while 1162==(O)/(((-106+0x20be)-0x1064))do O=(1729288)while(0xc2-149)>=L do O-= O O=(1840095)while(0xa1-118)>=L do O-= O O=(7557079)while(-79+0x79)<L do O-= O local F=F[p]o[F](o[F+k])break end while 3649==(O)/((2118+-0x2f))do local F={o,F};F[e][F[M][b]]=F[M][U]+F[M][a];break end;break;end while 927==(O)/(((-0x41+299800)/0x97))do O=(13055070)while(0x8a-94)<L do O-= O local F={o,F};F[k][F[M][x]]=F[e][F[M][u]]+F[k][F[M][K]];break end while 3486==(O)/((3795+-0x32))do local l=F[b]o[l](r(o,l+k,F[B]))break end;break;end break;end while 473==(O)/(((160925+-0x3d)/44))do O=(254705)while((-170+0x38)+161)>=L do O-= O O=(3985670)while L>(0xbf-145)do O-= O local l=F[b]local h={o[l](r(o,l+1,D))};local O=0;for F=l,F[u]do O=O+e;o[F]=h[O];end break end while(O)/((0x1c10-3619))==1118 do local F=F[f]local O,l=C(o[F](o[F+k]))D=l+F-e local l=0;for F=F,D do l=l+e;o[F]=O[l];end;break end;break;end while 421==(O)/((0x29b+-62))do O=(3262740)while(0x8e-94)>=L do O-= O o[F[f]]=N[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=#o[F[B]];l=l+e;F=h[l];N[F[B]]=o[F[p]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=N[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=#o[F[m]];l=l+e;F=h[l];N[F[H]]=o[F[P]];l=l+e;F=h[l];do return end;break;end while 1780==(O)/((139308/0x4c))do O=(5571016)while(784/(64-0x30))<L do O-= O local O;o[F[p]]=o[F[K]][F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[a]][F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=d[F[n]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[B];l=l+e;F=h[l];O=F[f]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[B]))l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[K]))l=l+e;F=h[l];if o[F[b]]then l=l+e;else l=F[K];end;break end while 1628==(O)/((0x1acf-3441))do local O;o[F[b]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[B];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[a];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[B]))l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[H]))l=l+e;F=h[l];if o[F[P]]then l=l+e;else l=F[K];end;break end;break;end break;end break;end break;end break;end while(O)/(((0x198f6-52389)/55))==85 do O=(626780)while(12685/0xd7)>=L do O-= O O=(4019547)while(0x99+-99)>=L do O-= O O=(7179900)while(167-(-114+0xe5))>=L do O-= O O=(242840)while(0xa1-110)<L do O-= O local O;local L;local U,s;local S;local M;local O;o[F[b]]=N[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[B]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[n];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[K];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[a]))l=l+e;F=h[l];M=F[a];S=o[M]for F=M+1,F[u]do S=S..o[F];end;o[F[b]]=S;l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[m]][o[F[i]]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[m]][F[w]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]][F[m]]=F[_];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=o[F[K]][F[u]];l=l+e;F=h[l];O=F[b];M=o[F[B]];o[O+1]=M;o[O]=M[F[t]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]U,s=C(o[O](o[O+k]))D=s+O-e L=0;for F=O,D do L=L+e;o[F]=U[L];end;l=l+e;F=h[l];O=F[c]U={o[O](r(o,O+1,D))};L=0;for F=O,F[w]do L=L+e;o[F]=U[L];end l=l+e;F=h[l];l=F[H];break end while 1868==(O)/(((701-0x18b)-176))do local k;local L;local O;o[F[f]]=F[a];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=#o[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[B];l=l+e;F=h[l];O=F[f];L=o[O]k=o[O+2];if(k>0)then if(L>o[O+1])then l=F[B];else o[O+3]=L;end elseif(L<o[O+1])then l=F[K];else o[O+3]=L;end break end;break;end while(O)/((118300/0x41))==3945 do O=(3943846)while((7983+-0x56)/149)<L do O-= O local O;o[F[p]]=d[F[m]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[a];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[a];l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[a]))l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[H]))l=l+e;F=h[l];if o[F[p]]then l=l+e;else l=F[a];end;break end while 2551==(O)/((3113-0x61f))do local D;local L;local m;local O;o[F[x]]=d[F[n]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[H]][F[U]];l=l+e;F=h[l];O=F[b];m=o[F[a]];o[O+1]=m;o[O]=m[F[t]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=o[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[B]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[H]))l=l+e;F=h[l];O=F[c];m=o[F[a]];o[O+1]=m;o[O]=m[F[i]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];L={o,F};L[k][L[M][b]]=L[e][L[M][u]]+L[k][L[M][K]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[n]]%F[i];l=l+e;F=h[l];O=F[p]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];m=F[B];D=o[m]for F=m+1,F[w]do D=D..o[F];end;o[F[P]]=D;l=l+e;F=h[l];L={o,F};L[k][L[M][f]]=L[e][L[M][_]]+L[k][L[M][B]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=o[F[H]]%F[U];break end;break;end break;end while 2073==(O)/((-0x62+2037))do O=(217485)while((378448/0x1f)/218)>=L do O-= O O=(10867168)while L>(0x8b+-84)do O-= O local O;o[F[b]]=d[F[B]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[B]][F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[K];l=l+e;F=h[l];O=F[p]o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=o[F[n]][F[u]];l=l+e;F=h[l];if o[F[P]]then l=l+e;else l=F[B];end;break end while(O)/(((-0x5a+113944)/29))==2768 do local M;local S;local v,s;local L;local O;o[F[P]]=o[F[m]][F[u]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[K]][F[u]];l=l+e;F=h[l];O=F[f];L=o[F[a]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[n]][F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[m]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=o[F[m]][F[i]];l=l+e;F=h[l];O=F[f]v,s=C(o[O](o[O+k]))D=s+O-e S=0;for F=O,D do S=S+e;o[F]=v[S];end;l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O](r(o,O+k,D))l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=N[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[K]][F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=d[F[m]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[K];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[n]))l=l+e;F=h[l];L=F[n];M=o[L]for F=L+1,F[_]do M=M..o[F];end;o[F[c]]=M;l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[B]][o[F[t]]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[a]][F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[m]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=o[F[B]][F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[B]][F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[K]]-o[F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[H]][F[t]];l=l+e;F=h[l];if(o[F[p]]<F[w])then l=l+k;else l=F[a];end;break end;break;end while(O)/((0x373d/79))==1215 do O=(4701190)while L<=(0x1d2b/131)do O-= O local L;local O;o[F[p]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];O=F[p];L=o[F[B]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[u]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[B];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[B];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[K];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[a]))l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[B]))l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[B]][F[i]];l=l+e;F=h[l];O=F[p];L=o[F[H]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[w]];break;end while(O)/((0xee8-1931))==2494 do O=(292383)while L>(0x91-87)do O-= O local L;local O;o[F[x]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[K];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[m]))l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[H]][o[F[U]]];l=l+e;F=h[l];O=F[c]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];L=o[F[_]];if not L then l=l+k;else o[F[P]]=L;l=F[m];end;break end while 119==(O)/((0x9eb+-82))do local L;local O;O=F[P];L=o[F[n]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[w]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=(F[H]~=0);l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[n];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=(F[K]~=0);l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O](r(o,O+k,F[m]))l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=N[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[n]][F[t]];l=l+e;F=h[l];O=F[P];L=o[F[K]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[t]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[n];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[B];l=l+e;F=h[l];O=F[f]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[m]))l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[K]][F[i]];l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O](r(o,O+k,F[a]))l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=N[F[n]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[n]][F[w]];l=l+e;F=h[l];O=F[p];L=o[F[n]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[a];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[m];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[H]))l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[n];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O](r(o,O+k,F[K]))l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=N[F[B]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[K]][F[w]];l=l+e;F=h[l];O=F[b];L=o[F[H]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[U]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[a];l=l+e;F=h[l];O=F[c]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[a]))l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=d[F[m]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[H]][F[w]];l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O](r(o,O+k,F[a]))break end;break;end break;end break;end break;end while 2849==(O)/((0x111+(-0x6a/2)))do O=(36366)while L<=(0x9e+-95)do O-= O O=(5952890)while(-75+0x88)>=L do O-= O O=(1654453)while L>(0x61+-37)do O-= O local L;local O;o[F[c]]=d[F[B]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=d[F[n]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[K];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[B];l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[a]))l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[B]][o[F[i]]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];L=o[F[t]];if not L then l=l+k;else o[F[P]]=L;l=F[n];end;break end while 751==(O)/((0x444e5/127))do local L;local O;o[F[P]]=o[F[H]][F[w]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=o[F[H]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[n]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[n]];l=l+e;F=h[l];O=F[x];L=o[F[K]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[a];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[K]))l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=o[F[n]][F[i]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[a]];break end;break;end while 1843==(O)/((6579-0xd15))do O=(649649)while L>(0xb2+-116)do O-= O local O;o[F[b]]=d[F[B]];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[n];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[a];l=l+e;F=h[l];o[F[b]]=F[m];l=l+e;F=h[l];O=F[f]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[m]))l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[a]][o[F[w]]];l=l+e;F=h[l];O=F[P]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[K]];l=l+e;F=h[l];l=F[H];break end while 1573==(O)/((487+-0x4a))do local L;local O;o[F[b]]=(F[H]~=0);l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=o[F[a]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[n]];l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];L=o[F[t]];if not L then l=l+k;else o[F[p]]=L;l=F[B];end;break end;break;end break;end while 87==(O)/((56430/0x87))do O=(265282)while L<=(-38+0x67)do O-= O O=(8356254)while L>(4928/0x4d)do O-= O local L;local O;o[F[p]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[m];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=F[m];l=l+e;F=h[l];O=F[b]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[B]))l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=o[F[n]][o[F[U]]];l=l+e;F=h[l];O=F[f]o[O]=o[O](o[O+k])l=l+e;F=h[l];L=o[F[u]];if not L then l=l+k;else o[F[b]]=L;l=F[n];end;break end while(O)/((5685-0xb4e))==2994 do local O;local L;o[F[b]]=d[F[K]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[n];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[a];l=l+e;F=h[l];L=F[H];O=o[L]for F=L+1,F[_]do O=O..o[F];end;o[F[c]]=O;l=l+e;F=h[l];if o[F[c]]then l=l+e;else l=F[m];end;break end;break;end while(O)/((0x13c-(0x190-230)))==1817 do O=(6522762)while L<=(1848/0x1c)do O-= O d[F[a]]=o[F[x]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]={};l=l+e;F=h[l];o[F[P]]={};l=l+e;F=h[l];d[F[K]]=o[F[c]];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];if(o[F[P]]==F[t])then l=l+k;else l=F[K];end;break;end while(O)/((559470/0xff))==2973 do O=(4887960)while L>(3082/(3082/0x43))do O-= O local L;local O;O=F[f]o[O](r(o,O+k,F[B]))l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=d[F[a]];l=l+e;F=h[l];O=F[p];L=o[F[K]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[t]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=d[F[m]];l=l+e;F=h[l];o[F[x]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[P]]=F[B];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[n];l=l+e;F=h[l];O=F[f]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[n]))l=l+e;F=h[l];O=F[x]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[B]))l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=d[F[m]];break end while(O)/((7499-0xed4))==1320 do local L;local O;O=F[b];L=o[F[n]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[_]];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=d[F[H]];l=l+e;F=h[l];o[F[p]]=F[H];l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=F[B];l=l+e;F=h[l];o[F[c]]=F[H];l=l+e;F=h[l];O=F[p]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[n]))l=l+e;F=h[l];O=F[c]o[O]=o[O](r(o,O+e,F[m]))l=l+e;F=h[l];o[F[f]]=o[F[B]][F[i]];l=l+e;F=h[l];O=F[P];L=o[F[a]];o[O+1]=L;o[O]=L[F[w]];break end;break;end break;end break;end break;end break;end break;end l+= k end;end);end;return s(g(),{},Y())()end)_msec({[(-0x3b+176)]='115116'..(function(F)return(F and'(239-(386-0xf7))')or'114105'or'12058'end)((0x406/206)==(1512/0xfc))..'110g',[(110180/0x8c)]='108100'..(function(F)return(F and'(0xa0+-60)')or'101120'or'119111'end)((240/0x30)==(0x29-35))..'112',[(60775/0xdd)]=(function(F)return(F and'(-0x56+186)')and'98121'or'100120'end)((131-0x7e)==(50/0xa))..'116101',[(12384/0x20)]='99'..(function(F)return(F and'(0x1900/64)')and'9019157'or'10497'end)((-0x30+53)==(106-0x67))..'114',[(0x23e+-41)]='11697'..(function(F)return(F and'(0x131-205)')and'64113'or'98108'end)((0x4d+-71)==(106-0x65))..'101',[(-0x1e+470)]=(function(F)return(F and'(0x6144/249)')or'115117'or'78107'end)((53-0x32)==(0x953/77))..'98',[(875+-0x38)]='99111'..(function(F)return(F and'(-50+0x96)')and'11099'or'11010510397'end)(((0x5b61/149)+-0x7e)==(0x76-87))..'97116',[(739+-0x2e)]=(function(F,l)return(F and'(0x134-208)')and'4815915818810'or'10997'end)((-26+0x1f)==(0x76-112))..'116104',[(230794/0xa7)]=(function(F,l)return((56-0x33)==(516/0xac)and'48'..'195'or F..((not'209569'and'90'..'180'or l)))or'19920395'end),[(1032+(-0x4a+-48))]='105110'..(function(F,l)return(F and'(0x258/6)')and'9011513811515'or'115101'end)((0xa0/32)==(0x1de9/247))..'114116',[(218174/0xd3)]='117110'..(function(F,l)return(F and'(-0x19+125)')or'11297'or'2038154'end)((0x4f-74)==(102+-0x47))..'99107',[(0x50d+-117)]='115101'..(function(F)return(F and'(-38+0x8a)')and'11011299104'or'108101'end)((10/0x2)==(102-0x47))..'99116',[(191317/0x97)]='116111110'..(function(F,l)return(F and'(178+-0x4e)')and'11710998'or'10097120122'end)((0x19a/82)==(0x3ca/194))..'101114'},{[(0x2d0/60)]=((getfenv))},((getfenv))()) end)()